Kursy maturalne

W ramach kursu na poziomie podstawowym uczniowie poznają wymagania dotyczące egzaminu maturalnego i jego strukturę. Otrzymują solidne przygotowanie do rozwiązywania zadań sprawdzających rozumienie tekstu słuchanego i czytanego. Uczniowie ćwiczą pisanie krótkiej i dłuższej formy użytkowej. Podczas zajęć prowadzone są również ćwiczenia komunikacyjne – udzielania i uzyskiwanie informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjowanie oraz opis obrazka i udzielanie odpowiedzi na pytania. Dodatkowo kurs jest wzbogacony o rozmaite ćwiczenia gramatyczne.

W ramach kursu na poziomie rozszerzonym uczniowie poznają wymagania dotyczące egzaminu maturalnego i jego strukturę. Rozwijają umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego. Tworzą długie wypowiedzi pisemne: rozprawki, opisy, recenzje i opowiadania. Uczniowie poznają zaawansowane struktury gramatyczne i związki frazeologiczne. Biorą udział w dyskusjach i prezentują tematy na podstawie materiału stymulującego.

Podczas kursów uczniowie ćwiczą wszystkie pięć sprawności językowych rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna, wypowiedź ustna i gramatyka.

Kursy trwają od października do kwietnia. Zapewniamy możliwość próbnego egzaminu ustnego w maju.

Programy kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego zostały przygotowane na podstawie informatora maturalnego Centralnej Komisji

Do chwili obecnej, wszyscy uczestnicy kursów maturalnych zdali egzamin uzyskując bardzo wysoki wynik procentowy.